Lab Members

Current Ph.D. Students:

 • Divyagna Bavikadi
 • Al Mehdi Saadat Chowdhury
 • Joshua Shay Kricheli
 • Bright Manu
 • Kaustuv Mukherji
 • Jaikrishna Patil
 • Bowen Xi
 • Yijin Yang

Current MS/MCS Students:

 • Nathaniel Ezra Zheng
 • Noel Ngu
 • Poojah Ganesan
 • Subramanyam Challa
 • Aniruddha Datta
 • Devendra Parkar
 • Pramod Motaganahalli Nagaraja
 • Harshdeep Sahdev Singh

Current Undergraduate Students:

 • Abhinav Koyyalamudi
 • Spencer Ozgur
 • Albert Vo

Other Lab V2 members:

 • Dyuman Aditya
 • Shashank Ganta
 • Colton Payne